Sprzedaż 327 drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza przetarg publiczny na:

sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Suwałkach:

  • Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak na odcinku Cimochy-Raczki-Suwałki w km 69+988-82+935 w ilości 8,07m3 (7 sztuk)
  • Droga wojewódzka Nr 664 Raczki-Augustów-Lipsk w km 0+163-45+966 w ilości 24,76m3 (42 sztuk)
  • Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny na odcinku Wiżajny- Rutka Tartak-Szypliszki w km 45+059-64+925 w ilości 165,67m3 (246 sztuk)
  • Droga wojewódzka Nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki w km 11+453-24+723 w ilości 38,57m3 (28 sztuk)
  • Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odcinku w m. Sejny w km 62+233-62+309 w ilości 3,39m3 (4 sztuk)

Razem: 327 sztuk drzew, w ilości 240,46 m3

Cena wywoławcza 1 m3 drewna wynosi: 66,50 zł (netto)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium: 1 700,00zł

Opłata powinna być wpłacona na konto:
WBK V.O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub wpłacona do kasy w siedzibie PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109.
Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Termin/ okres realizacji zamówienia:

  • wycinka drzew do 28 lutego 2014 r.
  • uprzątnięcie pasa drogowego do 31 marca 2014 r

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 15.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Lucyna Sacharzewska
telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,
godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.00–15.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia 19.12.2013 r. do godz. 9.30
Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Suwałkach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2013 r. o godz. 9.45 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Sacharzewska RDW Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2013-12-04

Data modyfikacji: 2013-12-04

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2013-12-04