Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna

Ustawa dnia 11 sierpnia  2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP);
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystanie.

Ponowne wykorzystywanie

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Informacja sektora publicznego

Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, stanowiąca informację publiczną będącą w posiadaniu podmiotu, o których mowa w art. 3 ustawy.

Udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywania

 

Informacja może być udostępniona do ponownego wykorzystywania poprzez:

 • opublikowanie jej w BIP;
 • przekazanie jej na wniosek;
 • udostępnienie w inny sposób niż w pkt 1-3, o ile zostało określone, że informacja może być ponownie wykorzystana.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji:

W celu uzyskania informacji do ponownego wykorzystywania należy sporządzić wniosek, który będzie zawierał elementy określone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy lub skorzystać z pomocniczego wzoru wniosku zamieszczonego na dole strony i przesłać:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok

Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania:

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ww. ustawy):

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 • gdy zostały wytworzone przez PZDW, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez PZDW;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych przysługują podmiotom innym niż PZDW;
 • w zakresie informacji sektora publicznego stanowiących program komputerowy, z wyjątkiem kodów źródłowych lub innych elementów programu komputerowego opracowanego w ramach realizacji zadań publicznych.

 Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

Nie ustala się opłat i warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w BIP, z zastrzeżeniem poniższej informacji.

Ustala się warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w tym  udostępnionej na stronie BIP mających cechy:

 • utworu;
 • przedmiotu praw pokrewnych;
 • bazy danych;
 • do których PZDW w Białymstoku przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują obowiązek:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od PZDW w Białymstoku, tak aby informacja ta była widoczna;
 • poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;
 • usunięcia znaków graficznych PZDW w Białymstoku z informacji, która ma być ponownie wykorzystywana;
 • ponownego wykorzystywania informacji w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.

PZDW w Białymstoku może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas PZDW w Białymstoku w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Do informacji sektora publicznego zawierających dane osobowe mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownik informacji sektora publicznego staje się Administratorem danych osobowych, w nich zawartych i spoczywają na nim wszystkie obowiązki z tym związane na mocy ww. rozporządzenia i innych przepisów o ochronie danych osobowych.   

 

PZDW w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP, w tym za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność czy jakość udostępnionych lub przekazanych informacji..

Opłaty:

Informacje sektora publicznego są udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

PZDW w Białymstoku może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. PZDW w Białymstoku może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty mogą obejmować także koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze:

Wnioskodawca, który otrzymał od PZDW w Białymstoku ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację  wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego, ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania oferty do:

 • złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy albo
 • zawiadomienia PZDW w Białymstoku o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia PZDW w Białymstoku przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, PZDW w Białymstoku, w drodze decyzji, rozstrzyga odpowiednio:

 • o warunkach ponownego wykorzystywania lub
 • o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub
 • odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (dotyczy art. 10 ust. 4 ww. ustawy).

Od decyzji PZDW w Białymstoku o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem PZDW w Białymstoku.

Od decyzji organu odwoławczego przysługuje w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, składana w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-06-28

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2022-02-14

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-03-17