Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Suwałkach

Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza przetarg publiczny na:

sprzedaż drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Raczki-Augustów w km 3+427-48+179 SL i SP w ilości

     31,69m3 (67sztuk)

▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy- Olecko-Raczki-Suwałki-RutkaTartak

     w km 67+200-105+840 SL i SP w ilości 18,79m3 (55 sztuk)

▪   Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny 

     w km 40+092-87+044 SL i SP w ilości 64,56m3 (157 sztuk)

▪   Droga wojewódzka Nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki

     w km 7+951-26+178 SL i SP w ilości 43,57m3 (27 sztuk)

▪   Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odcinku

     Sejny-Poćkuny w km 64+459-66+199 SL i SP w ilości 14,17m3 (18 sztuk)

▪   Droga wojewódzka Nr 663 Pomorze-Sejny

     w km 1+963 SL w ilości 3,15m3 (1sztuka)

Razem: 325 sztuk drzew, w ilości 175,93m3

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 71,88 (netto).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  1300,00zł

Opłata powinna być wpłacona na konto:
WBK V.O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub wpłacona do kasy w siedzibie PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109.
Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego

Termin/ okres realizacji zamówienia:

- wycinka drzew do 28 lutego 2015r.

- uprzątnięcie pasa drogowego do 31 marca 2015r.  

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  12.11.2014 r. do godz. 900

 

Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Suwałkach.

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2014 r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krzysztof Barbachowski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Barbachowski

Wprowadzający: Krzysztof Barbachowski

Data wprowadzenia: 2014-10-27

Data modyfikacji: 2014-10-27

Opublikował: Krzysztof Barbachowski

Data publikacji: 2014-10-27