Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza  przetarg publiczny na:

▪  Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-RutkaTartak na odcinku Suwałki – Rutka Tartak w km 109+507÷114+223, strona lewa i prawa w ilości 60,06m3 (63 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Raczki-Augustów-Lipsk-Gr.Państwa na odcinku Augustów - Lipsk  w km 31+899÷48+188 strona lewa i prawa w ilości 22,36m3 (16 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 662 Augustów-Nowinka –Suwałki  na odcinku  Augustów-Nowinka w km 1+509÷7+520 strona  lewa i prawa w ilości 9,91m3 (12 sztuk).

   Razem:  91 sztuk drzew, w ilości 92,33 m3

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 70,00 (netto).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  600,00 zł     

Opłata powinna być wpłacona na konto:
WBK V.O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub wpłacona do kasy w siedzibie PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109.
Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Termin/ okres realizacji zamówienia:

- wycinka drzew do 31 grudnia 2016r.

- uporządkowanie terenu robót do 31 stycznia 2017r.

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  23.11.2016r. do godz. 900

 

Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich”

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2016r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

najwyższą ofertową ceną (brutto).

Metryka strony

Udostępniający: Rafał Magrel Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-11-08

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-11-08