Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach

Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza przetarg publiczny na:

wycinkę drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

 

▪   Droga wojewódzka Nr 652 Kowale Oleckie – Suwałki na odcinku m. Filipów w km

     15+497÷15+750, strona lewa i prawa w ilości 14,00m3 (9 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy- Olecko-Raczki-Suwałki-RutkaTartak

     na odcinku Cimochy-Raczki-Suwałki  w km 67+925÷80+218, strona lewa i prawa

     w ilości 10,51m3 (20 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Raczki-Augustów-Lipsk-Gr.Państwa na odcinku Raczki-

    Augustów-Lipsk w km 0+125÷49+022 strona lewa i prawa w ilości 64,16m3 (75 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny na odcinku Rutka Tartak-

    Sejny w km 62+345÷87+717, strona lewa i prawa w ilości 37,42m3 (66 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny  na odcinku

     Sejny-Poćkuny w km 62+910÷65+513, strona lewa i prawa w ilości 24,46m3 (24 sztuk).

 

     Razem: 194 sztuk drzew, w ilości 150,55m3

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 132,76 (netto).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  2 100,00 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto:
WBK V.O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub wpłacona do kasy w siedzibie PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109.
Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Termin/ okres realizacji zamówienia:

- wycinka drzew do 29 lutego 2016r.

- uprzątnięcie pasa drogowego do 31 marca 2016r.  

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  28.12.2015r. do godz. 900

 

Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich”

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2015r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Metryka strony

Udostępniający: Rafał Magrel Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2015-12-15

Data modyfikacji: 2015-12-15

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2015-12-15