Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2  ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg  wojewódzkich na terenie Rejonu  Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

Droga Nr 678 Białystok-Sokoły-Wysokie Mazowieckie                                - 27 szt. - 20,91 m3

Droga Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec    - 4 szt. - 9,09 m3

Droga Nr 686 Zajma-Michałowo-Jałówka                                                         - 1 szt. - 4,71 m3

Droga Nr 688 Tarnopol-Siemianówka                                                                - 2 szt. - 6,77 m3

                                                                                                                           w  ilości 34 szt. (41,48  m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 73,50 zł. netto za 1 m3 drewna opałowego   +  podatek VAT 23 %.

Termin / okres realizacji zamówienia: - wycinka drzew wraz z uprzątnięciem terenu wycinki do 30 grudnia 2022 r.

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w  siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.  

Kwota wadium w wysokości 370,00 zł.       

Opłata wadium powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel telefon: (085) 675 21 60
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1, w terminie do dnia   03.11.2022 r. do godz12:00

 Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku –...’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.11 .2022 r.  o godz. 12:10 w siedzibie Sprzedającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

 

Załączniki:

1. Druk oferty

2. Druk kosztorysu ofertowego

3. Instrukcja dla oferentów  

4. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży „na pniu”

5. Projekt  umowy

6. Oświadczenie o wykluczeniu art.7 ust. 1

7. Klauzula informacyjna sprzedaż składników majątku

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2022-10-18

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2022-10-18

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2022-10-18