Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich, na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach w ilości 89 szt.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253  ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg  wojewódzkich, na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, j.n.:

DW Nr 640 Siemiatycze-Adamowo-granica państwa:                              23szt. – 30,56m3,

DW Nr 659 Bielsk Podlaski-Topczewo:                                                         10szt. –   4,18m3,

DW Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew:                                                                11szt. – 80,00m3,

DW Nr 685 Narew-Hajnówka-Kleszczele:                                                     1szt. –   0,96m3,

DW Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa:     8szt. –   1,52m3,

DW Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze:                                                              36szt. – 38,26m3,

                                                                                                                  Razem: 89szt. – 155,48m3 ilość pozyskanego drewna opałowego.

Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 115,50 zł. netto za 1 m3 drewna opałowego + podatek VAT 23 %.

Termin / okres realizacji zamówienia:   Wycinka drzew do 2023-12-31.

                                                                       Uprzątnięcie terenu wycinki do 2024-02-28.

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11-go Listopada 253 w pokoju nr 5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.  

Kwota wadium w wysokości 2 200,00 zł.    

Opłata wadium powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Bernadetta Arbaszewska-Koc, telefon: (085) 655 26 23
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1430

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253, w pokoju nr 5, w terminie do dnia   2023-11-09 do godz. 10:00

Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  2023-11-09 o godz. 10:10 w siedzibie Sprzedającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ofercie lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś  jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę. jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Załączniki:

  1. Druk oferty
  2. Kosztorys ofertowy
  3. Instrukcja dla oferentów
  4. Wykaz drzew do wycinki
  5. Projekt umowy
  6. Klauzula RODO
  7. Oświadczenie o wykluczeniu art. 7 ust. 1

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2023-10-25

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2023-10-25

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2023-10-25