Przetarg na sprzedaż składników majątkowych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

Lp

Nazwa urządzenia

Numer inwentarzowy

Rok produkcji

Cena wywoławcza [zł]

1.

Samochód ciężarowy Fiat Ducato

nr rej. BI 4976G

PZDW-7-ST-00061

2009

16 100

2.

Samochód ciężarowy Fiat Ducato

nr rej. BI 9472H

PZDW-7-ST-00062

2010

8 400

3.

Samochód ciężarowy Fiat Panda

nr rej. BI 5165K

PZDW-7-ST-00053

2011

4 900

4.

Samochód ciężarowy Fiat Ducato

nr rej. BI4133G

PZDW-7-ST-00005

2009

16 100

5.

Samochód osobowy Ford Mondeo

nr rej. BI 3662L

PZDW-7-ST-00129

2011

8 500

 

Przetarg odbędzie się w dniu  23 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Informacji dot. wymienionych w tabeli postawionych do przetargu składników majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 8:00–14:00 w nw. siedzibach Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

  • RDW w Suwałkach, Suwałki, ul. Przytorowa 9b        – poz. 4                 tel. 87 5650474
  • RDW w Łomży, Łomża, ul. Poligonowa 30                – poz. 3                 tel. 86 2186212
  • RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2     – poz. 1, 2             tel. 85 6752160
  • PZDW w Białymstoku, Białystok ul. Elewatorska 6   – poz. 5                 tel. 85 6767161

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PZDW w Białymstoku nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9:30  w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dn. 23.11.2023 r.” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie, jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub gdy oferent nie wniósł wadium. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip-pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2023-11-08

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2023-11-08

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2023-11-08