Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2  ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg  wojewódzkich na terenie Rejonu  Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

Droga Nr 678 Białystok-Wysokie Mazowieckie - 28 szt. - 26,00 m3

Droga Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec - 16 szt. - 22,27 m3

Droga Nr 686 Zajma-Michałowo-Jałówka - 17 szt. - 12,41 m3

Droga Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Nowosady - 2 szt. - 2,03 m3                                                                                   

Droga Nr 688 Tarnopol-Siemianówka - 2 szt. - 6,77 m3  

                                                         w  ilości 65 szt.  (69,48 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 60,00 zł. netto za 1 m3 drewna opałowego   +  podatek VAT 23 %.

Termin / okres realizacji zamówienia: - wycinka drzew do 28 lutego 2023 r.
                                                                   - uprzątnięcie terenu wycinki do 31 marca 2023r.
Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.    Kwota wadium w wysokości 500,00 zł.           

Opłata wadium powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel telefon: (085) 675 21 60
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1, w terminie do dnia 24.01.2023 r. do godz 12:00

Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku –...’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.01.2023 r.  o godz. 12:10 w siedzibie Sprzedającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ofercie lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś  jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę. jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Załączniki:

  1. Druk oferty                               
  2. Druk kosztorysu ofertowego                                                                                                                    
  3. Instrukcja dla oferentów
  4. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży „na pniu”                                                                            
  5. Projekt umowy
  6. Oświadczenie o wykluczeniu art.7 ust.1         
  7. Klauzula RODO

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2023-01-09

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2023-01-09

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2023-01-09