Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce w ilości 41 szt.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

   Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce z siedzibą w Sokółce przy ul. Wodna 7 ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce:

Droga nr 670 Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Białostocka- Granica Państwa                       -  7 szt.-4,16 m3
Droga nr 671 Sokolany - Janów - Knyszyn - Sokoły                                                                   - 4 szt.-5,15 m3                                                     
Droga nr 674 Sokółka - Szudziałowo - Krynki                                                                            - 13 szt.-11,83 m3                                                    
Droga nr 664 Augustów - Lipsk - Granica Państwa                                                                    - 17 szt.-32,30 m3                 
                                               w  ilości 41 szt.                   (53,43 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

 

     Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 73,50 zł. netto za 1 m3 drewna opałowego   +  podatek VAT 23 %.

     Termin / okres realizacji zamówienia: - Wycinka drzew do dnia 31 grudnia 2023r  

                                                          - Uprzątnięcie terenu po wycince do dnia 28 lutego 2024r.

                                                                                       

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w  siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce ul. Wodna 7  w pokoju nr 10.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.  

Kwota wadium w wysokości 483,00 zł.       

Opłata wadium powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Paweł Aniśko telefon: (085) 711 22 28
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Sokółce ul. Wodna 7 w pokoju nr 12, w terminie do dnia 30.10.2023 r. do godz. 10:00

Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.10 .2023 r.  o godz. 10:10 w siedzibie Sprzedającego.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ofercie lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś  jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę. jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Załączniki:

  1. Druk oferty                                   
  2. Druk kosztorysu ofertowego     
  3. Instrukcja dla oferentów
  4. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży „na pniu”  
  5. Projekt umowy
  6. Klauzula RODO
  7. Oświadczenie o wykluczeniu art.7 ust.1

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2023-10-12

Wprowadzający: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2023-10-12

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2023-10-12