Klauzula RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z gospodarowaniem niektórymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w tym ich sprzedażą w trybie przetargu publicznego

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  działając jako Administrator danych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuje:
1.    Dane osobowe przetwarzane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej jako: PZDW) z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok tel. 85 67 67 144, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.
2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie wysyłając pismo na ww. adres lub drogą
e- mailową: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl
3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i e RODO w celu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w tym ich sprzedażą w trybie przetargu publicznego. Cel realizowany jest w oparciu o art. 5 ust. 2, art. 11 i art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny.
Przystąpienie do przetargu publicznego jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody (poprzez akt uczestnictwa w przetargu publicznym) na przetwarzanie danych.      
4.    Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, bankowe, pocztowe, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5.    Dane osobowe będą przechowywane:
1)    przez okres 5 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od sprzedaży mienia/wykonania umowy;
2)    przez okres wymagany przez odpowiednie akty prawne Unii Europejskiej i wydane na tej podstawie przepisy prawa krajowego gdy sprzedaży podlegają składniki powiązane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
3)    przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej;
4)    przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
6.    Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a jeśli wskazuje na to przepis prawa także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
7.    Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.    Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.
9.    Brak podania danych osobowych, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy, może uniemożliwić przystąpienie do przetargu publicznego czy zawarcie umowy. W sytuacji innej niż w zdaniu pierwszym podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-12-17

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-12-17