Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Poligonowej 30 ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg  wojewódzkich na terenie Rejonu  Dróg Wojewódzkich w Łomży:

Droga Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski: 3 szt. - 1,07 m3

Droga Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły: 32 szt. – 38,09 m3

Droga Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec: 13 szt. – 9,91 m3

Droga Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka: 12 szt. – 7,53 m3

Droga Nr 679 Łomża - Podgórze - Gać - Mężenin: 17 szt. – 14,45 m3      

                                                                               w  ilości 77 szt.  (71,05 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 30,00 zł. netto za 1 mdrewna opałowego   +  podatek VAT 23 %.

Termin / okres realizacji zamówienia:   

                               - Wycinka drzew do dnia 28 lutego 2023 r.  

                               - Uprzątnięcie terenu po wycince do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w  siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 w pokoju nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.  

Kwota wadium w wysokości 262,18 zł.         

Opłata wadium powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Rafał Dawidziuk telefon: (086) 218 62 12
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Łomży, ul. Poligonowa 30 w pokoju nr 1, w terminie do dnia 27.01.2023 r. do godz. 12:00

Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r.  o godz. 12:10 w siedzibie Sprzedającego.

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ofercie lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś  jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę. jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Załączniki:

  1. Druk oferty  
  2. Druk kosztorysu ofertowego     
  3. Instrukcja dla oferentów
  4. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży „na pniu”  
  5. Projekt umowy                                                                                                        
  6. Oświadczenie o wykluczeniu art.7 ust.1         
  7. Klauzula RODO

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Średziński Tomasz

Data wytworzenia: 2023-01-12

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2023-01-12

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2023-01-12