Statut Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Załącznik do uchwały Nr VI/18/99 z dnia 25.02.1999 Sejmiku Województwa Podlaskiego

Statut Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

§1.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Białymstoku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną będącą zarządem drogi dla dróg wojewódzkich.

§2.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na obszarze województwa podlaskiego.

§3.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz.332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz.497, Nr 106, poz. 677, Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz. 1126);
 2. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983);
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060, Nr 162, poz. 1126),
 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014), niniejszego statutu.

§4.

 1. Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich utworzonym przez Sejmik Województwa kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 2. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba upoważniona przez Dyrektora.
 3. Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich może udzielić dalszych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilno-prawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości.

§5.

Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia i w imieniu Marszałka Województwa.

§6.

W skład Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wchodzą:

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
 2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
 3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży,
 4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach,
 5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce,
 6. Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

§7.

 1. Finansowanie działalności Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich należy do Województwa Podlaskiego i jest określone w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest plan dochodów i wydatków określony w ustawie, o której mowa w § 3. pkt 4 Statutu oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego roczny plan rzeczowo-finansowy

§8.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz oddziałów terenowych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i tryb pracy określi regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego.

§9. Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 52/86 Wojewody Białostockiego z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Białymstoku,
 2. Zarządzenie Nr 103/98 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Łomży do organizacji administracji publicznej w części dotyczącej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku-Rejon w Łomży.

§10.

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie ustalonym dla uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nadającej niniejszy Statut.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jakubowski Michał

Data wytworzenia: 2017-10-02

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2017-10-02

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-10-02