Skargi, wnioski, petycje

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

W PODLASKIM ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

 1. Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 KPA).

 1. Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 KPA).

 1. Sposób dostarczenia skargi lub wniosku

Skargę lub wniosek można:

 • przesłać listownie na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul.Elewatorska 6, 15-620 Białystok

 • doręczyć osobiście do:
  • PZDW w Białymstoku, Białystok ul. Elewatorska 6  lub
  • Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  lub
  • Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, Łomża ul. Poligonowa 30  lub
  • Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Siemiatycze ul. 11-ego Listopada 253  lub
  • Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Sokółka ul. Wodna 7  lub
  • Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, Suwałki ul. Przytorowa 9B.
 • złożyć ustnie do protokołu w siedzibie PZDW w Białymstoku, Białystok ul. Elewatorska 6,
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl,
 • przesłać faksem 85 67 67 153.

Ważne: Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Ważne: Osoby, które chcą złożyć skargę lub wniosek przy pomocy tłumacza języka migowego powinny zapoznać się z informacją znajdującą się na stronie internetowej jednostki w zakładce Niepełnosprawni > Informacja o obsłudze osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.

 1. Co powinna zawierać skarga i wniosek

Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego, dokładny adres do korespondencji oraz opis treści sprawy.

Ważne: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie skargi lub wniosku w interesie innej osoby musi nastąpić za jej zgodą. Zgodę wyrażoną w formie pisemnej należy dołączyć do składanego pisma.

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji jest Sejmik Województwa Podlaskiego, z zastrzeżeniem art. 232 § 2 KPA.

W sytuacji, o której mowa w art. 232 § 2 KPA tj. w sytuacji przekazania do załatwienia przez PZDW skargi dotyczącej pracownika PZDW właściwym jest Dyrektor PZDW.

Skargi i wnioski, które nie dotyczą właściwości PZDW w Białymstoku przesyłane są do organu właściwego.

 

 1. Termin załatwienia skarg i wniosków

Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

 1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków

Dyrektor lub Zastępcy Dyrektora przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

we wtorki w godz. 14:00 - 15:30

Mile widziane jest wcześniejsze umówienie spotkania 

- nr tel. 85 67 67 144 lub 85 67 67 130. 

Informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków wywiesza się na tablicy informacyjnej w siedzibie PZDW w Białymstoku i w Rejonach Dróg Wojewódzkich oraz publikuje na stronie internetowej jednostki.

         8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie załatwiania skarg i wniosków

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul.  Elewatorska 6, 15-620 Białystok, tel. (85) 67 67 130, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl reprezentujący Województwo Podlaskie na podstawie 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz na mocy upoważnienia przyznanego uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w  sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie, wysyłając pismo na ww. adres lub adres e-mail: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa oraz w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) tj. w procesie załatwiania skarg i wniosków na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 4. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne np.: usługi prawne, pocztowe, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (zgodnie z obowiązującym w PZDW Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, a  następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe na podstawie przepisów archiwalnych.

 6. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a jeśli wskazuje na to przepis prawa także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-93 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.

 8. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem skargi/wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i aktach wykonawczych. W sytuacji innej niż w zdaniu pierwszym podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku.

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jakubowski Michał

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2021-12-30

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-09-12