Uchwała Nr VI /18/99

 Uchwala Nr VI /18/99

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 25 lutego 1999 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w BiałymstokuNa podstawie art.16 ust. 1 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060, Nr 162, poz. 1126) w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Tworzy się jednostkę budżetową Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Białymstoku z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Białymstoku.

2. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną finansowaną ze środków budżetu samorządu województwa podlaskiego


§ 2

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest zarządem drogi dla dróg wojewódzkich, do którego zadań należą sprawy dotyczące planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich z wyłączeniem dróg wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu.


§ 3

Nadaje się statut Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyposaża się w majątek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Białymstoku oraz majątek byłej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej /Dz U Nr 156, póz 1027/


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Metryka strony

Udostępniający: Sekcja ds. informatyki Jerzy Grygoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2007-09-17

Data modyfikacji: 2016-01-19

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2007-09-17