Milczące załatwienie sprawy

Milczące zakończenie postępowania jest formą milczącego załatwienia sprawy określoną w art. 122a § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, polega na tym, że w określonym terminie organ nie wydaje decyzji ani postanowienia kończącego postępowanie.
Do milczącego załatwienia sprawy dochodzi w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin przewidziany na wydanie decyzji lub postanowienia przez organ.
W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, w której określa się treść rozstrzygnięcia i jego podstawę prawną.

Sprawy rozpatrywane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, które mogą być załatwione milcząco to zgodnie z:

 1. art.  38  ustawy o drogach publicznych - Pozostawienie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi
  Wyrażenie zgody powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej
 2. art.  40e ustawy o drogach publicznych  - Przeniesienie praw i obowiązków z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną
  Sprawę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądania podmiotu występującego z wnioskiem, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu organowi organ ten nie wyda decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną
 3. art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym – Uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy

Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zgodnie z art. 122h Kodeksu Postępowania Administracyjnego poniżej przedstawiono informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO dla spraw załatwianych milcząco dotyczących:

 1. Pozostawienia w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi
  Informacja o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO do pobrania tutaj >>>
 2. Przeniesienia praw i obowiązków z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną
  Informacja o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO do pobrania tutaj >>>
  W przypadku spraw załatwianych milcząco dotyczących Uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
  Informacja o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO do pobrania tutaj >>>

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2020-07-27

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2020-07-27

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2020-07-27