Umieszczanie obiektu handlowo-usługowego

Wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowo-usługowych należy składać w siedzibie PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6.

Do wniosku należy załączyć: 

  • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją obiektu;
  • ew. zdjęcie lub rysunek konstrukcyjny obiektu;
  • oświadczenie (dotyczy podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 
Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Za umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w  pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 – tekst jednolity z późn. zmianami) i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 
Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie 1 m2 obiektu wynosi 0,20 zł.
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krystyna Doroszkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-09-06

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data wprowadzenia: 2011-01-05

Data modyfikacji: 2019-11-18

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2011-01-05