Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 – tekst jednolity z późn. zmianami) zabrania się lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  
 
Ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.
 
Przy wydawaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego obowiązuje następujący tryb postępowania:

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy składać w siedzibie PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6.
    Do wniosku należy załączyć: 
 • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z podaniem wymiarów powierzchni zajęcia (kserokopia projektu technicznego z trasą przebiegu urządzenia w pasie drogowym),
 • kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wojewodę Podlaskiego lub kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia przez Wojewodę Podlaskiego,
 • kserokopię decyzji na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami,
 • projekt organizacji ruchu (2 egz.),
 • harmonogram robót (2 egz., w przypadku etapowego prowadzenia robót).
 • upoważnienie od inwestora,
 • oświadczenie (dotyczy podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
2.   Uzgodnienia projektu budowlanego urządzenia należy dokonać w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów PZDW.
3.   Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r. prawo budowlane.
4.   Jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych należy zatwierdzić projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.
5.   Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (decyzja z opłatami rocznymi) oraz zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
 • za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w  pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty roczne – na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust 3, 5, 10, 11, 13, 13a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
 • za prowadzenie robót w pasie drogowym pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, ust. 3, 4, 11, 13, i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w Kpa wymaga się, aby wnioski na umieszczenie urządzenia (naliczenie opłat rocznych) i na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zostały złożone w odpowiednio wcześniejszym terminie przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 
Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego wynoszą:

   a) jezdnia

 • przy zajęciu do 20% szerokości jezdni – 0,80 zł,
 • przy zajęciu o szerokości ponad 20% jezdni – 4,00 zł,

   b) inne elementy drogi

 • pobocza, chodniki, place, parkingi, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze – 0,80 zł,
 • pozostałe – 0,40 zł

Stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym wynoszą:

   a) poza obszarem zabudowanym – 10,00 zł,
   b) w obszarze zabudowanym – 20,00 zł,

   c) na obiekcie mostowym – 100,00 zł.

W przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni stawki opłat ulegają podwyższeniu o 100%.

 

Podstawa prawna:

 • uchwała nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
 • art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2 i ust 3, 4, 5, 11, 13, 13a i 15 ustawy z  21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • ustawa z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 – tekst jednolity z póżn zmianami).

AWARIE

 1. Zgodnie z art.40 ust.14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych po zlokalizowaniu awarii, prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia odpowiedni terytorialnie Rejon Dróg Wojewódzkich PZDW i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
 2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu usunięcia awarii, pobiera się opłatę.
 3. Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust. 14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

Druk wniosku na lokalizację urządzeń obcych

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krystyna Doroszkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-09-06

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data wprowadzenia: 2011-01-05

Data modyfikacji: 2019-11-18

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2011-01-05