Sprzedaż składników majątkowych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

Lp
Nazwa urządzenia
Numer inwentarzowy
Rok produkcji
Cena wywoławcza [zł]
1.
Kotłownia olejowa Buderus 190 kW
PZDW-3-ST-00015
1996
9500
2.
Myjka ciśnieniowa
PZDW-4-ST-00030
1995
800
3.
Kosa spalinowa Stihl FS 450
PZDW-8-ST-00114
2009
250
4.
Kosiarka bijakowa Samasz Z 146
PZDW-4-ST-00042
2006
1200

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Informacji dot. wymienionych w tabeli postawionych do przetargu składników majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 8.00 – 14.00 w nw. siedzibach Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

  • RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2       – poz. 1, tel. 85 67 52 160
  • RDW w Sokółce, ul. Wodna 7                                   – poz. 2, tel. 85 71 12 770
  • PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6                    – poz. 3, tel. 85 67 67 161
  • RDW w Łomży, ul. Poligonowa 30                             – poz. 4, tel. 86 21 86 212

Warunkiem przystąpienia do przetargu na składniki majątkowe jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PZDW w Białymstoku nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub gotówką w kasie PZDW przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30  w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dn. 23.12.2015 r.” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Lulewicz Wydział Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2015-12-09

Data modyfikacji: 2015-12-09

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2015-12-09