Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny
w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

 

Lp

Nazwa urządzenia

Numer inwentarzowy

Rok produkcji

Cena wywoławcza [zł]

1.

Samochód ciężarowy Ford Transit

PZDW-7-ST-00033

2004

1900

2.

Samochód ciężarowy Ford Transit

PZDW-7-ST-00055

2006

2500

3.

Rozdrabniacz gałęzi Skorpion 120 SD

PZDW-5-ST-00022

2002

3000

 

Przetarg odbędzie się w dniu  14 listopada 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Informacji dot. wymienionych w tabeli postawionych do przetargu składników majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 800 – 1400 w nw. siedzibach Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

  • RDW w Siemiatyczach, Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 – poz. 1, 3 , tel. 85 6552623
  • RDW w Łomży, Łomża, ul. Poligonowa 30   - poz. 2 , tel. `86 2186212

Warunkiem przystąpienia do przetargu na składniki majątkowe jest uiszczenie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PZDW
w Białymstoku nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 najpóźniej do godz. 9³º w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi
w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9³º  w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych
w dn. 14.11.2018 r.
” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu
i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2018-11-15

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-10-30