Sprzedaż składników majątkowych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

L.p.

Nazwa urządzenia

Numer inwentarzowy

Rok produkcji

Cena wywoławcza [zł]

1.

Kotłownia olejowa Buderus 190 kW

PZDW-3-ST-00015

1996

5000

2.

Kosa spalinowa Stihl FS 400

PZDW-8-ST-00140

2007

250

3.

Zagęszczarka gruntu Tytan ZG-80

PZDW-5-ST-00006

1999

800

4.

Podkrzesywarka Stihl

PZDW-8-ST-00057

2000

300

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Informacji dot. wymienionych w tabeli postawionych do przetargu składników majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 8.00–14.00 w nw. siedzibach Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

  • RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2      – poz. 1, tel. 856752160
  • PZDW w Białymstoku, Białystok ul. Elewatorska 6    – poz. 2, tel. 856767161
  • RDW w Sokółce, ul. Wodna 7                                  – poz. 4, tel. 857112228
  • RDW w Suwałkach, ul. Przytorowa 9b                      – poz. 3, tel. 865651844

Warunkiem przystąpienia do przetargu na składniki majątkowe jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PZDW w Białymstoku nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub gotówką w kasie PZDW przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dn. 19.10.2016 r.” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Grygoruk Sekcja ds. informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2016-09-30

Data modyfikacji: 2016-09-30

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2016-09-30