Sprzedaż składników majątkowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny
w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

 

Lp

Nazwa urządzenia

Numer inwentarzowy

Rok produkcji

Cena wywoławcza [zł]

1.

Kotłownia olejowa Buderus 190 kW

PZDW-3-ST-00015

1996

6500

2.

Myjka ciśnieniowa HDS

PZDW-4-ST-00030

1995

400

3.

Samochód osobowy Opel Astra II

PZDW-7-ST-00002

2002

1800

4.

Samochód ciężarowy Opel Vivaro

PZDW-7-ST-00060

2002

9000


    Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.
Informacji dot. wymienionych w tabeli postawionych do przetargu składników majątkowych
można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 800 – 1400
w nw. siedzibach
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

  • RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2    – poz. 1 i 4 , tel. 856752160
  • RDW w Sokółce, ul. Wodna 7                                    – poz. 2, tel. 857112228
  • RDW w Suwałkach, ul. Przytorowa 9b                      – poz. 3, tel. 862186212

    Warunkiem przystąpienia do przetargu na składniki majątkowe jest uiszczenie wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PZDW w
Białymstoku nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub gotówką w kasie PZDW
przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9³º w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę
zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał
przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane
lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru
lub odrzucenia oferty.
    Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6
najpóźniej do godz. 9³º  w dniu przetargu.
    Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych
w dn. 21.06.2016 r.
” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu
i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.
    Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera
wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował
najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który
nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży
nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
    Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.
 

 

 

 

 

Białystok, 06.06.2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: PZDW

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kwasowski

Wprowadzający: Paweł Kwasowski

Data wprowadzenia: 2016-06-06

Data modyfikacji: 2016-06-06

Opublikował: Paweł Kwasowski

Data publikacji: 2016-06-06