Sprzedaż składników majątkowych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

Grupa I   Środki transportu

L.p.

Nazwa środka transportu

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Cena wywoławcza [zł]

1.

Samochód osobowy Opel Astra I

BI 03542

1999

1200

2.

Przyczepa samochodowa Świdnik 2.37

BTX 9949

1998

500

 

Grupa II   Inne

L.p.

Nazwa urządzenia

Numer inwentarzowy

Rok produkcji

Cena wywoławcza [zł]

1.

Kotłownia opalana zrębkami

PZDW-22/2004/Ł

2004

3900

2.

Kosiarka spalinowa Viking MB 3 RT

RD/B/5/II/2009

1009

200

 

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Szczegółowych informacji o postawionych do przetargu składnikach majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 8.00–12.00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, tel. 856767144

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PZDW w Białymstoku nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub gotówką w kasie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dn. 02.07.2014 r.” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Lulewicz Wydział Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Data modyfikacji: 2014-06-12

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2014-06-12