Sprzedaż składników majątkowych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

Grupa I   Środki transportu

L.p. Nazwa środka transportu Nr rejestracyjny Rok produkcji Cena wywoławcza [zł]
1. Samochód osobowy Opel Astra I BI 03542 1999 1900
2. Przyczepa samochodowa Świdnik 2.37 BTX 9949 1998 800

 

Grupa II   Inne

L.p. Nazwa urządzenia Numer inwentarzowy Rok produkcji Cena wywoławcza [zł]
1. Kotłownia opalana zrębkami PZDW-22/2004/Ł 2004 5500
2. Kosiarka bijakowa Samasz 825 PZDW-08/2005 2005 1500
3. Kosiarka spalinowa „Comercial” 864 3209208 2005 300
4. Kosiarka spalinowa Viking MB 3 RT RDW/B/5/II/2009 2009 300
5. Podkrzesywarka Stihl HT 75 50 1999 250
6. Zagęszczarka gruntu ZGS 12 582/PZDW-1-1996 2000 600
7. Podkrzesywarka Stihl HT 75 PZDW-8-ST-00147 2000 250
8. Piła spalinowa Stihl MS 026 PZDW-8-ST-00138 2001 300
9. Kosa spalinowa Stihl FS 400 RDWSo 013/II/11/2003 2003 250
10. Piła spalinowa Stihl MS 260 RDWSo 013/II/10/2002 2002 300

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Szczegółowych informacji o postawionych do przetargu składnikach majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 8.00–12.00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok ul. Elewatorska 6, tel. 85 67 67 144

Warunkiem przystąpienia do przetargu na składniki majątkowe z grupy I i II jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PZDW w Białymstoku nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub gotówką w kasie PZDW przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dniu 14.05.2014 r.” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Lulewicz Wydział Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2014-04-23

Data modyfikacji: 2014-04-23

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2014-04-23