Sprzedaż składników majątkowych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

Grupa I   Środki transportu

L.p.
Nazwa środka transportu
Nr rejestracyjny
Rok produkcji
Cena wywoławcza [zł]
1.
Samochód osobowy Daewoo Lanos
BIO 6328
1999
1050

 

Grupa II   Inne

L.p.
Nazwa urządzenia
Numer inwentarzowy
Rok produkcji
Cena wywoławcza [zł]
1.
Kotłownia opalana zrębkami
314/PZDW/31-3-4
2004
5500
2.
Kosiarka bijakowa Samasz Z-146
PZDW-08/2006
2006
850

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Informacji dot. wymienionych w tabelach postawionych do przetargu składników majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 9.00–14.00 w nw. siedzibach Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

  • RDW w Suwałkach, ul. Przytorowa 9b – poz. 2 (gr. II), tel. (87) 565 18 44
  • RDW w Łomży, ul. Poligonowa 30 – poz. 1 (gr. I), poz. 1 (gr. II), tel. (86) 21 86 212

Warunkiem przystąpienia do przetargu na składniki majątkowe z grupy I i grupy II jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dn. 14.03.2013 r.” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Administracyjny Krzysztof Lulewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2013-02-25

Data modyfikacji: 2013-02-25

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2013-02-25