Sprzedaż składników majątkowych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

Grupa I   Środki transportu
 
L.p.
Nazwa środka transportu
Nr rejestracyjny
Rok produkcji
Cena wywoławcza [zł]
1.
Samochód ciężarowy Lublin III
BI 04923
2000
1900
2.
Samochód ciężarowy Lublin III
BI 04925
2000
1900
3.
Samochód osobowy Opel Astra II
BI0 9536
1999
2800
4.
Samochód osobowy Daewoo Lanos
BIO 6328
1999
1500
5.
Samochód osobowy Daewoo Lanos
BIO 3650
1999
1800
6.
Przyczepa ciężarowa Niewiadów B 2000
BIJ 3156
1999
2300
 

Grupa II   Inne

L.p.
Nazwa urządzenia
Numer inwentarzowy
Rok produkcji
Cena wywoławcza [zł]
1.
Kotłownia opalana zrębkami
314/PZDW/31-3-4
2004
7000
2.
Kosiarka bijakowa Samasz Z-146
PZDW-08/2006
2006
1500
 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Informacji dot. wymienionych w tabelach postawionych do przetargu składników majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 8.00–14.00 w nw. siedzibach Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

  • RDW w Suwałkach, ul. Przytorowa 9b – poz. 2 (gr. II), tel. 87 565 18 44
  • RDW w Łomży, ul. Poligonowa 30 – poz. 1, 2, 4 (gr. I), poz. 1 (gr. II), tel. 86 218 62 12
  • RDW w Sokółce, ul. Wodna 7 – poz. 6 (gr. I), tel. 85 711 27 70
  • PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6 – poz. 3, 5 (gr. I), tel. 85 67 67 157

Warunkiem przystąpienia do przetargu na składniki majątkowe z grupy I i grupy II jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9³º w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dn. 12.02.2013 r.” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Administracyjny Krzysztof Lulewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2013-01-29

Data modyfikacji: 2013-01-29

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2013-01-29