Ogłoszenie Nr 1/2022 - Starszy specjalista - Wydział Finansowy

OGŁOSZENIE NR 1/2022

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy specjalista w Wydziale Finansowym

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzenia oraz sporządzania listy płac oraz kart wynagrodzeń;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;
 • rozliczanie należnych składek z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz Funduszu Pracy;
 • sporządzanie raportów imiennych oraz deklaracji rozliczeniowych z zakresu ubezpieczeń;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej poboru podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego ze stosunku pracy oraz ustalanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji o pozyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach;
 • prowadzenie spraw emerytalno-rentowych związanych z wynagrodzeniami, polegającymi na wystawianiu zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w części dotyczącej wynagrodzeń;
 • rozliczanie w raportach imiennych oraz deklaracjach rozliczeniowych należnych składek z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy z tytułu umów zlecenia;
 • dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń osobowych;
 • prowadzenie spraw zasiłków macierzyńskich, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych, zmian w tym włącznie z wyrejestrowaniem w formie i terminach wynikających z aktualnych przepisów;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o PFRON;
 • obsługa PPK, naliczanie i prowadzenie rozliczeń składek PPK;
 • przygotowywanie danych i sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia i płac;
 • wydawanie pracownikom zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia oraz zatrudnieniu
  i wynagradzaniu do celów emerytalno-rentowych Rp-7.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe / preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • minimum 5 lat stażu pracy, w tym minimum 6 miesięcy pracy w administracji publicznej;
 • znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych i rachunkowości oraz bieżących przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office;
 • komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu zadań.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres;
 • ukończone kursy, szkolenia lub studia podyplomowe związane z zakresem zadań dotyczącym płac.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń) potwierdzających minimum 5-letni staż pracy;
 • kopie dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń) potwierdzających minimum 6-miesięczny okres pracy w administracji publicznej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik do ogłoszenia);
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (załącznik do ogłoszenia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);
 • wytyczne dla kandydatów do pracy w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 (załącznik do ogłoszenia).

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 13.01.2022 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

 

Inne informacje:

 • na kopercie należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko St. specjalisty WF – K.110.1.2022”;
 • osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna zapoznać się z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip-pzdw.wrotapodlasia.pl/) w zakładce Praca;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • PZDW w Białymstoku przetwarza dane osobowe w celu wskazanym powyżej, określone w art. 221 1 Kodeksu pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w przypadku innych danych osobowych podanie ich jest dobrowolne i wymaga zgody (złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, które jest załącznikiem do ogłoszenia);
 • kandydaci, których oferty będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip-pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane;
 • dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne lecz nie zostali wybrani, przechowywane będą przez PZDW w Białymstoku zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami kancelaryjno-archiwalnymi;
 • po ogłoszeniu wyników naboru kandydat, który złoży pisemny wniosek może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok - Wydział ds. Kadr, pok. 108;
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

 

 

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej jako: PZDW) z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok tel. 85 67 67 130, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, będący pracodawcą, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor PZDW;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając pismo na ww. adres lub adres e-mail iod@pzdw.wrotapodlasia.pl;
 3. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. c i a oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu zatrudnienia na wolne stanowisko pracy. Administrator przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych; podanie innych danych niż tych wskazanych w ww. przepisach prawa odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata do pracy;  
 4. dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne np.: usługi prawne, usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres przechowywania akt osobowych określony w przepisach prawa – dotyczy dokumentów aplikacyjnych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która została zatrudniona,
  2. przez 5 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego – dotyczy dokumentacji z przeprowadzonego naboru, dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie, którzy nie zostali wybrani, z wyłączeniem dokumentów, które zostały zwrócone osobie na jej wniosek;
  3. przez okres 2 lat licząc od roku następnego od wpływu dokumentów aplikacyjnych w przypadku gdy kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy,
  4. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;
 6. każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania*;

*) Skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku naboru oraz naruszać integralności protokołu z naboru oraz jego załączników.

7. każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. każdej osobie, której dane dotyczą, jeśli wskazuje na to przepis prawa, przysługuje prawo do usunięcia danych**, prawo do ograniczenia*** ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych;

 **) Skorzystanie z prawa do usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie naboru.

***)Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

9. każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO;

10. podanie danych osobowych, o których mowa w Kodeksie pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy; w sytuacji innej niż w zdaniu pierwszym podanie danych osobowych jest dobrowolne;

11. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział ds. Kadr Robert Stelmaszczyk

Data wytworzenia: 2022-01-03

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data modyfikacji: 2022-01-03

Opublikował: Robert Stelmaszczyk

Data publikacji: 2022-01-03