Ogłoszenie nr 4/2021 - Główny specjalista - Stanowisko ds. koordynacji Funduszy Unijnych

K.110.4.2021

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Główny specjalista

w Stanowisko ds. koordynacji Funduszy Unijnych

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu: 1/5 etatu

Główne obowiązki:

 • doradztwo i opiniowanie w zakresie przygotowania, monitorowania i rozliczania projektów drogowych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;
 • koordynowanie współpracy z instytucjami przedmiotowo zajmującymi się pozyskiwaniem
  i wykorzystywaniem środków z UE;
 • bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Unijnych dla projektów realizowanych i planowanych do realizacji przez PZDW;
 • opiniowanie przygotowanych wniosków aplikacyjnych;
 • opiniowanie sporządzonych sprawozdań z realizacji kontraktów unijnych i kierowanie ich do stosownych instytucji;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 4-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach oraz wnioskach w ramach pozyskiwania funduszy unijnych;
 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego;
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność, terminowość, pracowitość, inicjatywa, kreatywność, orientacja na wyniki;
 • umiejętność podejmowania decyzji, organizacji czasu i pracy, umiejętność planowania i wyznaczania celów.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak podjazdów
dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej
 • pracy przy komputerze
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.)
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzających minimum 4 letni staż pracy;
 • oświadczenie (zaświadczenie) potwierdzające doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach oraz wnioskach w ramach pozyskiwania funduszy unijnych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej
  się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);
 • wytyczne dla kandydatów do pracy w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 (załącznik
  do ogłoszenia
  ).

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 24.08.2021 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Główny specjalista w KU - K.110.4.2021”
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Wydziale ds. Kadr, pok. 108)
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Damian Kołtek

Data wytworzenia: 2021-08-05

Wprowadzający: Damian Kołtek

Data modyfikacji: 2021-08-05

Opublikował: Damian Kołtek

Data publikacji: 2021-08-05