Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok - Supraśl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr POPW.02.02.00-20-0008/16 pn.:

 

Przebudowa DW Nr 676 na odcinku granica miasta Białystok - Supraśl

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                            134 691 602,46 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                            102 021 157,45 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                          32 670 445,01 zł.

Beneficjent:                                                                                                                       WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                             Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 05.2014 – 02.2019

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa podlaskiego, powiatu białostockiego, gminy Wasilków i Supraśl, od Białegostoku przez Nowodworce, Ogrodniczki, Krasne i Supraśl. Obejmuje budowę i rozbudowę DW 676 wraz z drog obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą techniczną na odc Białystok-Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i Krasne (estakada) o dł. ok. 9,75 km. Początek w km 10+195 istniejącej drogi a koniec ma w km ok. 19+939 (dowiązanie do zrealizowanej w latach 2013-14 przebudowy DW Nr 676 w m. Supraśl budowa ronda). Zakres: - rozbudowa drogi do 2 jezdni (2x7,00m (2x3,5m) i pas rozdziału min. 4,0m na dł 2605m na odc. od km 10+195 do km ok. 12+800) i dalej 1 pas z poszerzeniem nawierzchni do 7,0 na odc od km 12+800 do końca opracowania wraz z podniesieniem nośności do 115kN - budowa obwodnic m. Ogrodniczki i m. Krasne(estakada) - umocnienie poboczy dla klasy G - budowa drogowych obiektów inż. - korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych - budowa lub przebudowa zatok autobusowych - budowa chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym, - rozbudowa istniejącego i budowa nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody poza pas drogowy - budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, - rozbudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii, - budowa zatoki do ważenia pojazdów - przebudowa zatok postojowych w m. Supraśl.

Efekt Projektu: wybudowanie nowych dróg woj. o dł. ok. 2,51 km oraz przebud. dróg woj. o ok. 7,24 km, oszczędności czasu w przewozach po roku 2019 wyniesie ok. 31% kosztów zaś nośność odc. wzrośnie do 115 kN/oś.

Publiczny charakter drogi gwarantuje równy i nieograniczony dostęp dla wszystkich jej użytkowników m.in.: mieszkańcy Białegostoku i miejscowości przyległych, dojeżdżający do pracy lub korzystający z opieki zdrowotnej czy urzędów w Białymstoku tzw.: ruch lokalny (gospodarczy),

- użytkownicy dróg w tym korzystający z ruchu tranzytowego;

- potencjalni oraz obecni inwestorzy oraz ich kontrahenci korzystający z infrastruktury;

- turyści odwiedzający region, - służby ratunkowe i inni.

Nadrzędny cel Projektu- poprawa mobilności mieszkańców oraz poprawa dostępności wew. w mieście wojewódzkim - Białymstoku (i w obszarze jego funkcjonalnym tj. przyległych gminach zwłaszcza Supraśl) oraz zwiększenie dostępności miasta woj. i obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej.

Cele pośrednie m in.: poprawa dostępności transportowej, bezpieczeństwa ruchu, poprawa jakości i standardu infrastruktury ograniczenie ilości zanieczyszczeń skrócenie czasu przejazdu zmniejszenie kosztów eksploatacji podniesienie konkurencyjności i ożywienie przedsiębiorczości rozwój społ-gosp. w regionie.

Dzięki inwestycji polepszone zostanie skomunikowanie części BOF (gm Wasilków i Supraśl) z B-stokiem oraz siecią dróg krajowych a także europejskimi korytarzami transport.

www.polskawschodnia.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Łoniewski - Wydział ds. Korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych

Data wytworzenia: 2017-03-09

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2020-01-20

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-03-09